Categories
noelearningpatents

Låt inte mjukvarupatent hota användningen av IKT för lärande i Europa!

nolearningpatents

Översättningar,
Bidra!
se
en
Vad
är detta?
Syftet
med denna petition är att uppmärksamma europeiska myndigheter
och beslutsfattare på farorna med mjukvarupatent och i synnerhet
på de negativa effekter som mjukvarupatent riskerar att få
för utbildning och lärande. IKT är numera
oumbärligt verktyg för att leverera utbildning som kan
möta individens behov och förmåga och samtidigt skapa
förutsättningar för ett europa som kan delta kreativt,
teknologiskt och ekonomiskt på en global arena.

Denna petition riktar sig till EU-kommissionen, EU-parlamentet,
Europarådet och samtliga nationella besltsfattare – det vill
säga personer på en position där de kan påverka
och undanröja de hot som mjukvarupatent utgör för att
på så sätt säkra att den utbildning som erbjuds i
europa blir den bästa möjliga.

Om Du är lärare, elev, förälder, utbildningsledare,
skolledare, forskare, beslutsfattare, arbetar med e-lärande,
är poliktiker, utvecklare etc, underteckna då enpetition
online och sprid den så att andra får kännedom om den.
Vår målsättning är att öka medvetandet om
effekterna av mjukvarupatent och samtidigt samla in så
många namnunderskrifter som möjligt till torsdagen den 30
mars 2006.

Petition Jag
är oroad för att EU-kommisionens
planer
på ”industrial property”, utvecklingen av marknadspatent
och den europeiska patent-processöverenskommelsen
i
kombination med Londonprotokollet kan leda till ett europeiskt
införande av mjukvarupatent. Jag tror att detta kommer att
äventyra utvecklingen av IKT för lärande genom att
hämma möjligheterna till innovation bland europeiska
pedagoger och utvecklare av IKT och e-lärande.
Deklaration: Jag
tror att etableringen av system för mjukvarupatent skulle få
avsevärt negativa effekter på innovation inom e-lärande
och IKT för lärande, samt på kvaliteten på den
utbildning som kommer att kunna erbjudas, inklusive:

 • Restriktioner av individers rätt till tillgång
  till information och kunskap, liksom retriktioner för
  flyttbarheten hos utbildningsrelaterad information för
  livslångt lärande – egenskaper beskrivna som centrala
  för Lissabonprocessen
  och utvecklingen av en europeisk, ”kunskapsbaserad” ekonomi.

 • En sannolik ökning av kostnader för pedagogisk
  programvara, underliggande infrastruktur, operativsystem och annan
  mjukvara – i kombination med en minskning av utbudet av mjukvara, (*)

 • Negativa effekter på utvecklingen av ”egenutvecklad”
  mjukvara och mjukvara för utbildning med öppen källkod.
  Många europeiska utbildningsmyndigheter (utbildningsdepartement,
  nationella myndigheter, regionala myndigheter, kommuner), samt
  små och meedelstora företag utvecklar mjukvara och system
  för utbildning. Pengar som spenderas på mjukvarupatent och
  rätsliga processer skulle göra större nytta om de
  spenderades på utbildning och utveckling istället,  (*)

 • Spridningen av öppen källkod (OSS) och fri
  mjukvara för utbildning hotas om mjukvarupatent införs.
  Mjukvarupatent riskerar att få mycket negativa effekter för
  utvecklingen av öppen källkod – och i vissa fall även
  förhindra utvecklingen av öppen källkod där detta
  inte skulle vara möjligt utan patentintrång. Användare
  riskerar att avskräckas från att använda öppen
  källkod av rädsla för dolda kostnader och rättsliga
  processer. (*)
Exempel: Nedan
ges två exempel på vilande ansökningar om
mjukvarupatent. Exemplen kommer från ”European Patent Office” och
avser patent på mjukavarulösningar för e-lärande.
Patent som skulle få en uppenbar och potentiellt
förödande effekt på den framtida utvecklingen av
e-lärande:

 • Testing
  learned material in schools

  Användning av datorer för att genomföra prov och
  kunskapstester. Huvudanspråket gäller den grundläggande
  principen för detta. Övriga anspråk specificerar andra,
  relaterade principer som kan vara ”bra att täcka in”. Det
  ”tekniska bidraget” består i att konstatera att datorer kan
  användas för att göra prov och kunskapstester
  effektivare. Det pågår sedan länge aktiviteter inom
  detta område på skolor och universitet runt om i europa.
  Initiativ som riskerar att bryta mot ett sådant patent och
  där man kanske måste avbryta verksamheten. Ett annat exempel
  är att de flesta LMS-system med öppen källkod har
  funktioner för prov och kunskapstester.

 • Language
  learning by comparing one’s pronunciation to that of a teacher

  Detta patentanspråk omfattar alla system för
  språkträning med datorer som kan användas för att
  jämföra elevens uttal av en viss text med det rätta
  uttalet. Detta patent är ett bra exempel på hur en princip
  som betraktas som allmän kunskap plötsligt kan patenteras och
  beläggs med restriktioner i den digitala världen. Patentet
  kan även omfatta inlärningsfunktionen hos
  röstigenkänningsystem av typ ViaVoice.
Försäkran: Genom
att skriva under denna petition
uppmanar jag europeiska beslutsfattare på alla nivåer – och
särskillt i EU-kommissionen – att ompröva sina planer och
säkerställa att patent inte kan används för att
begränsa eller förhindra spridningen av IKT för
lärande i europa.

Sign it
here now!
(*)
Software Patents – a potential hindrance of
ICT in education. (Dec 2004) Vuorikari, R. & Sarnow, K. 
Questions: info@noelearningpatents.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s